Hands and feet

Tîm SU Cymru

Ni ydy Tîm SU Cymru dan ni ar gael i helpu di yn yr waith o cyraedd yr 95% o plant a phobol ifanc si ddim arfer yn mynd i'r capel.

John Settatree

John Settatree (Cymraeg)

Cydlynydd Cenedlaethol Cymru

John yw Cydlynydd Cenedlaethol Scripture Union yng Nghymru; mae’n arwain tîm Scripture Union Cymru ac yn gweithio tuag at ddatblygu a thyfu cenhadaeth SU yng Nghymru gan gynnwys Partneriaid Cenhadol Lleol a cheisio datblygu adnoddau Cymraeg gan gynnwys Arwyr Ancora, ein fersiwn Gymraeg o’r Ap Guardians of Ancora.
Mae John yn siaradwr Cymraeg (ail-iaith) rhugl ac yn byw ger Pwllheli, Gogledd Cymru gyda’i wraig Rachel a’u dwy ferch. Ymunodd â staff SU yn Ebrill 2011. Mae’n aelod o Eglwys Deuluol Criccieth.

Helen Franklin

Helen Franklin (Cymraeg)

Gweithiwr Datblygu- yr Eglwys a’r Gymuned

Helen yw ein Gweithiwr Datblygu'r Eglwys a’r Gymuned.
Mae hi’n angerddol am Genhadaeth ac wedi arloesi ein model ‘Cenhadaeth Pop Up’ o genhadaeth syml, gan gynnwys Halen Haf a Seren yn y Stabl, sydd wedi cyflwyno miloedd o blant i beth o’r Stori Gristnogol.
Mae Helen yn angerddol dros y Gymraeg a phob peth Cymreig, ac yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Erbyn hyn, gall gynnal sesiynau hyfforddi ac adrodd storïau yn y Gymraeg!

Mike Addams

Mike Adams (Cymraeg)

Gweithiwr Datblygu Ysgolion Gorllewin a Chanolbarth Cymru.

Mae gan Mike lu o brofiad fel gweithiwr ieuenctid ac efengylydd - yn flaenorol roedd yn Gyfarwyddwr Cenedlaethol i sefyliad cenhadol World Horizons yn Llanelli. Mae Mike yn siarawr Cymraeg iaith gyntaf.
Mae Mike yn dal i weithio’n rhan amser gyda World Horizons, yn datblygu cenhadaeth i bobl rhyngwladol sy’n byw yn Abertawe gan gynnwys myfyrwyr a ffoaduriaid. Mae’n gweithio tri diwrnod yr wythnos gyda Scripture Union fel Gweithiwr Datblygu (Ysgolion Cymraeg), ac fel ein holl Weithwyr Datblygu mae’n datblygu ein cenhadaeth mewn Ysgolion a Chymunedau, ond mae ganddo fwriad penodol o sicrhau bod ein hadnoddau yn briodol, perthnasol ac ar gael i’r 500+ o Ysgolion Cymraeg yng Nghymru.

Matt Lewis

Matt Lewis (Cymraeg)

Gweithiwr Datblygu Ysgolion De Cymru.

Matt Lewis yw Gweithiwr Datblygu Ysgolion De Cymru Scripture Union, wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’r rôl hon yn golygu ei fod yn cefnogi, helpu ac yn cynghori ysgolion a grwpiau Cristnogol i ddeall dysgeidiaeth Iesu Grist a pherthnasedd Cristnogaeth heddiw.

Support Worker Wales

Rachel Settatree (Cymraeg)

Gweithiwr Cymorth

Mae Rachel wedi bod yn gweithio fel gweithiwr Ieuenctid, Plant a Theuluoedd gyda’n Partner Cenhadol Lleol, Trobwynt, am 12 mlynedd cyn ei hapwyntio yn Weithiwr Cymorth ar gyfer tîm Cymru. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn edrych ymlaen at helpu’r tîm i ddatblygu eu rhwydwaith o bartneriaid cenhadol, gwirfoddolwyr a chefnogwyr ar draws Cymru.
Mae hi wedi priodi John – mae ganddyn nhw ddwy ferch a chi ac maent yn byw yng Ngogledd Cymru.

Sports Wales

Catrin Hampton (Cymraeg)

Gweithiwr Chwaraeon – Gogledd Cymru

Mae Catrin yn gweithio’n rhan amser ar gyfer Scripture Union yng Ngogledd Cymru, a mamiaith Catrin yw’r Gymraeg. Yn rhinwedd ei swydd, mae hi’n defnyddio chwaraeon fel modd o greu cysylltiad gyda teuluoedd, pobl ifanc a phlant ac egluro’r newyddion da am yr Efengyl mewn ysgolion ac yn y gymuned.

The 95 block

Together, we can reach the 95% of children and young people not in church

Join us